Poslanie a ciele

1. Poslaním občianskeho združenia RAPIDEMIA je podpora rapovej a hip-hopovej hudobnej scény na Slovensku, predovšetkým so zameraním na aktivity a produkciu rapovej skupiny RAPIDEMIA. Na dosiahnutie týchto cieľov bude občianske združenie RAPIDEMIA spolupracovať s mládežou, klubmi voľnočasových aktivít, školami a školskými zariadeniami, tanečnými skupinami a klubmi, inými rapovými a hip-hopovými skupinami, televíziami, rádiami, ako aj s právnickými a fyzickými osobami, združeniami a spoločenstvami, ktoré sú ochotné akceptovať jeho úlohy.

2. Občianske združenie RAPIDEMIA bude vykonávať najmä nasledovné činnosti:
a) podporovať rapovú a hip-hopovú hudobnú scénu na Slovensku,
b) organizovať rôzne kultúrne, spoločenské a športové podujatia,
c) vyrábať a predávať reklamné a propagačné predmety propagujúce rapovú a hip-hopovú scénu a jej členov na Slovensku,
d) zabezpečovať produkciu rapových a hip-hopových skladieb a albumov, vrátanie vydávania hudobných nosičov a videozáznamov a iných zvukovo-obrazových záznamov, ich verejné šírenie a prenos najmä prostredníctvom internetu, televízie a rádia,
e) vydávať rôzne publikácie, časopisy a iné tlačoviny zamerané na podporu cieľov združenia.