Financovanie

1. Občianske združenie RAPIDEMIA hospodári s majetkom, ktorý má vo svojom vlastníctve, alebo ho užíva na základe iného právneho dôvodu, najmä nájomnej zmluvy.

2. Občianske združenie RAPIDEMIA bude potrebné prostriedky získavať najmä z nasledovných zdrojov:
a) z členských príspevkov,
b) z vlastnej činnosti,
c) z darov právnických a fyzických osôb,
d) z príspevkov miest a obcí,
e) zo sponzorských darov,
f) z 2 % daní,
g) z verejných zbierok,
h) z iných spoločenských príspevkov.

3. Občianske združenie RAPIDEMIA využíva svoj majetok výlučne na plnenie cieľov združenia podľa článku II. týchto stanov.

4. Združenie hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.

5. Združenie je samostatnou účtovnou jednotkou, ktorá účtuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva pre neziskové organizácie.

6. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať doplnkovú podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.